spacepy.datamodel.convertKeysToStr

spacepy.datamodel.convertKeysToStr(SDobject)[source]